Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Η εταιρία Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε. μας διαθέτει έμπειρους μηχανικούς για την έκδοση όλων των τύπων των Οικοδομικών Αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των τύπων οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς (Ν.4067/12,Ν.Ο.Κ.).

– Η γνώση της νομοθεσίας που αλλάζει μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στον πελάτη μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε αυτό το πρώτο στάδιο, για την κατασκευή του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως:
α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων).
β) Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών (0,80 μ).
γ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων.
δ) Κατασκευή πισίνας (εκτός και εάν πρόκειται για τοποθέτηση πισίνας μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικών μέτρων που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Στη περίπτωση αυτή το ύψος όλων των κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας).
ε) Αλλαγή χρήσης, για τις περιπτώσεις αλλαγών προς το δυσμενέστερο σε διάγραμμα δόμησης, φορτίων σχεδιασμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους – άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστους χώρους και επίσης όταν για τη νέα χρήση απαιτείται έγκριση ειδικού φορέα και σε κάθε περίπτωση που το κτίριο είναι νόμιμο αλλά ρυμοτομούμενο.
στ) Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης (εξαιρούνται οι εργασίες εκείνες που καλύπτονται είτε με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είτε με την Απλή Ενημέρωση.
ζ) Περιτοιχίσεις και περιφράξεις (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που καλύπτονται με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
η) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών..

e-genius.gr ...intelligent web software